ČIFO - Najdete nás na Facebooku!
 1. Co opatření ČNB vůči Sberbank CZ znamená?
  Česká národní banka nařídila 28. 2. 2022 Sberbank CZ, aby se zdržela:
  • jakéhokoli jednání spočívajícího v poskytování úvěrů včetně umožnění čerpání úvěrů nebo jejich části a prodloužení splatnosti již poskytnutých úvěrů;
  • jakéhokoli jednání spočívajícího v přijímání vkladů;
  • jakéhokoli jednání vedoucího k pořizování (nákupu) aktiv s přiřazenou rizikovou váhou větší než 0 % podle článků 114–134 nařízení s výjimkou aktiv nutných k zajištění běžného provozu a s výjimkou ukládání vkladů v bankách, kterým byla k jejich činnosti udělena licence podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona o bankách, nebo bankách se sídlem v členských státech Evropské unie s výjimkou bank ze skupiny Sberbank;
  • zcizování aktiv či jejich zatěžování právy třetích osob.

 2. Kdy se klienti dostanou ke svým vkladům?
  Poté, co Česká národní banka prohlásí banku za neschopnou dostát závazkům a své rozhodnutí jí doručí, vstupuje do dění Garanční systém finančního trhu („Garanční systém“).
  Oznámení České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ, a.s., dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek bylo Garančnímu systému doručeno dne 28. 2. 2022 (externí odkaz).

 3. Jaké vklady jsou v České republice pojištěny? Do jaké výše?
  V ČR jsou pojištěny všechny neanonymní vklady fyzických a právnických osob vedené v českých korunách i v cizí měně do maximální výše ekvivalentu 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) pro jednoho vkladatele u jedné banky nebo družstevní záložny. V tomto limitu se náhrady poskytují do 100 % výše vkladu. Vklady obcí a krajů jsou pojištěny pouze v případě, že jim náleží výnosy z daní, přičemž jejich daňové příjmy nepřesahují částku 500 000 EUR a při splnění dalších zákonných podmínek.

  Ekvivalent limitu 100 000 EUR pro náhradu vkladů přepočte Garanční systém podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou pro rozhodný den, tj. 28. 2. 2022.

  Fond pojištění vkladů chrání vklady u všech bank a družstevních záložen ČR, a pokud by v ČR působila zahraniční banka ze státu mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“), tak také vklady u ní. Jedná se zejména o kreditní zůstatky na účtech (běžné účty, termínované vklady atd.) či vkladních knížkách nebo potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem.

 4. Kdy Garanční systém zahájí výplatu náhrad vkladů a jak výplata proběhne?
  Výplatu náhrad za pohledávky z pojištěných vkladů provádí vždy Garanční systém, který také spravuje Fond pojištění vkladů. Ten zajištěním výplaty pověří zpravidla některou banku s rozsáhlou pobočkovou sítí. V případě klientů Sberbank CZ je to Komerční banka.

  Garanční systém je povinen zahájit výplatu do 7 pracovních dnů od rozhodného dne, kdy obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky nebo družstevní záložny dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. V tomto konkrétním případě je rozhodným dnem 28. 2. 2022.

  Soud nebo zahraniční soud vydal rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí z důvodů přímo souvisejících s finanční situací banky nebo družstevní záložny, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s vklady, na které se vztahuje pojištění.

  V případě základních náhrad vkladů fyzických a právnických osob u Sberbank CZ zahájí Garanční systém (externí odkaz) výplatu nejpozději dne 9. 3. 2022. O výplaty náhrad bude možné požádat po dobu tří let.

  Více informací o postupu výplaty vkladů pro všechny klienty Sberbank CZ najdete na stránkách Garančního systému (externí odkaz).

 5. Kolik peněz má Garanční systém ve fondu pojištění vkladů?
  Podle informací České národní banky disponuje nyní Garanční systém finančního trhu částkou 35 mld. Kč, kterou může použít pro výplatu vkladů podléhajících pojištění podle zákona o bankách. Tato částka by měla pohodlně pokrýt všechny vklady ve Sberbank CZ, které podléhají zákonnému pojištění. Očekávaná výše výplaty náhrad činí podle informací poskytnutých Garančním fondem přibližně 28,5 mld. Kč.

 6. Co mají dělat orgány samosprávy, například krajů, měst či obcí, pokud využívají služeb Sberbank CZ?
  Pojištění vkladů může získat pouze obec, které náleží výnosy z daní nebo podíly na nich podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní a jejíž daňové příjmy podle uvedeného zákona dosahují nejvýše 500 000 EUR.

  Vklady obcí nejsou pojištěny automaticky. O pojištění svých vkladů musí obec požádat a doložit splnění zákonných podmínek. Žádost se podává bance, která musí následně obci vydat potvrzení o vzniku pojištění vkladů. Teprve pokud banka toto potvrzení vydá, je možné, aby byly vklady obce pojištěny. Toto potvrzení nelze vydat zpětně.

  Více informací o podmínkách pojištění těchto vkladů naleznete na: https://www.garancnisystem.cz/pro-obce. Pokud obec splní podmínky pro vznik pojištění vkladů, řídí se výplata jejich náhrad obecnými postupy pro výplatu náhrady vkladů. Připomínáme, že podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, mohou mít územní samosprávné celky (obce a kraje) a dobrovolné svazky obcí účty vedené u České národní banky.

 7. Sberbank měla za klienty i obce a města. Jak se dostanou ke svým penězům, které měly ve Sberbank uložené nad rámec pojištění?
  Pohledávky z nepojištěných vkladů obcí a měst budou řešeny (spolu s ostatními nepojištěnými pohledávkami – tj. pohledávky klienta nad 100 000 EUR) v rámci likvidace či insolvenčního řízení, jejichž předpokladem je ale nejdříve odnětí licence bance.

S dalšími otázkami týkajícími se klientů Sberbank CZ se obracejte přímo na Sberbank CZBanka musí své klienty instruovat, jak mají v konkrétních případech postupovat.

Zdroj: ČNB – https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Co-opatreni-CNB-vuci-Sberbank-CZ-znamena/