ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

POSLÁNÍ

VIZE MISE HODNOTY

VIZE

Měnit pohled na práci u nás v poslání. Dávat naší práci smysl, měnit vnímání klientů na obor bankovnictví, pojišťovnictví, díky nadstandardním službám, asistenci, programu pomoci a podpory.

Spokojený a vzdělaný poradce + spokojený klient, který ví, za co a proč si platí peníze = práce, která má smyl.

MISE

Naší misí je snaha o kultivaci pojistného a poradenského trhu nejen přímou cestou v terénu, ale i podílením se na vzniku nových pojistných produktů a konzultací zákonů v poslanecké sněmovně.

HODNOTY

Lidé jako základ prosperující společnosti. Být klientům dlouhodobým partnerem s přidanou hodnotou. Trvale podporujeme vznik chráněných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením (OZP) a v administrativní činnosti, call centrech, lektorských činnostech… Zaměstnáváme přes 80% OZP.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Společnost ČIFO – Český institut finanční odpovědnosti a.s. vznikala nejprve jako samostatný projekt, který přerostl ve vznik akciové společnosti založené 29.4.2014 a okamžitě na sebe upoutala pozornost. Od té doby byl projekt mnohokrát kopírován, nikdy však úspěšně napodoben. Podařilo se nám navázat spolupráci s celou řadou osobností z oboru pojišťovnictví, bankovnictví a začít otevírat poradcům a klientům oči. Našim krédem není zmanipulovaný klient, ale poučený, který ví, proč si platí určité produkty. Cyklus školení „nalijeme vám pravdu“ působí na mnoho zkušených poradcům až nepříjemně, protože se po dlouhé době působení v oboru dozvídají pravdu o produktech, které v dobré víře a s dobrým marketingem uzavírali. Byť jsou nejčastější emoce rozhořčení, skepse…, dává jim práce poté daleko větší smysl a při seznámení se s jedinečnou asistenční službou PROGRAM POMOCI A PODPORY se práce stává doslova posláním. Posláním pomáhat lidem i dlouho poté, co měli smlouvu uzavřenou, pomáhat také klientům konkurenčních společností, upozorňovat na rizika, před kterými se dá často jednoduše zajistit a pomáhat s výplatou pojistného plnění. Díky své činnosti si naší poradci budují u klientů respekt ke své práci. Respekt, který obor pojišťovnictví za posledního čtvrt století ztratil.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Od 25. 5. 2018 se ochrana a zpracování osobních údajů řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ruší se směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

ČIFO – Český institut finanční odpovědnosti a.s., IČO: 29449979, se sídlem Foerstrova 3144/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 10314 vedená u Krajského soudu v Ostravě považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků vůči fyzickým osobám, jejichž osobní údaje zpracovává. Ochraně osobních údajů proto vždy věnovala náležitou pozornost a při zajištění ochrany osobních údajů jedná v souladu s právními předpisy.

Poučení subjektu údajů – informace dle čl. 13 GDPR: Společnost ČIFO – Český institut finanční odpovědnosti a.s. jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje svého klienta (dále jen „Subjekt údajů“) o:

A) Osobní údaje, které zpracováváme v rozsahu uděleného Souhlasu nebo z právních důvodů:

Kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména adresa trvalého bydliště (sídla), korespondenční adresa, telefonní číslo, emailová adresa apod. Pro obsluhu produktů pomocí aplikací a elektronickou komunikaci mezi námi, spravujeme vaše přístupové údaje – zejména přihlašovací jména, hesla, PIN a další zabezpečovací prvky, které slouží k bezpečné autentizaci Vaší osoby,

Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, akademický titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa přechodného pobytu, zasílací adresa, státní příslušnost, číslo a platnost průkazu totožnosti, kopie průkazu totožnosti, název obchodní firmy, místo podnikání (sídlo), identifikační číslo, daňové číslo a bankovní spojení, fakturační údaje, podpis,

Údaje o zdravotním stavu a genetické údaje, kterými se rozumí údaje o Vašem tělesném a duševním zdraví, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb vypovídajících o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje zahrnující zejména Vaše predispozice k různým chorobám a onemocněním. Tyto údaje však zpracováváme pouze u těch pojištění nebo škodných událostí, kde je uzavření pojistné smlouvy nebo pojistné plnění vázáno na zjišťování zdravotního stavu,

Biometrické údaje v případě, že podepisujete smluvní dokument nebo jiný dokument prostřednictvím podepisovacího zařízení, které jsou v tomto podpisu obsažené. Jde například o rychlost, tlak, zrychlení a sklon pera v jednotlivých částech podpisu.

Údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění, investování, doplňkovém penzijním spoření, sjednávání úvěrů, stavebního spoření, kterými se rozumí zejména informace o předmětu např. pojištění, jeho ocenění a umístění (v případě pojištění majetku), o charakteru vykonávané činnosti (v případě pojištění přerušení provozu nebo pojištění odpovědnosti), o délce pobytu a cílové destinaci (v případě cestovního pojištění), včetně originálů nebo kopií dokumentů poskytnutých za tímto účelem,

Údaje o využívání služeb, kterými se rozumí zejména údaje o sjednání a využívání našich služeb, o nastavení smluv a parametrech v pojištění, investování, doplňkovém penzijním spoření, sjednávání úvěrů, stavebního spoření, dokumentace a údaje získané pro účely likvidace škodných událostí, regresních řízení, včetně údajů obsažených v dokumentech orgánů činných v trestním řízení a soudním řízení, údaje obsažené ve fotodokumentaci, videozáznamech, audiozáznamech, emailové komunikaci a záznamech telefonních hovorů,

Ostatní osobní údaje, které zpracováváme a kterými se rozumí jakékoli další údaje, které se uživatelé rozhodnou do aplikací vložit pomocí dostupných polí (mimo jiné pomocí volně editovatelných polí poznámka a popis), IP adresa a cookies,

 B) Účel zpracovávání osobních údajů (dále jen „Souhlas“):

Plnění smlouvy, kterou jste uzavřeli se Správcem nebo plnění zprostředkovatelské smlouvy uzavřené mezi obchodním partnerem Správce (dále jen „Partner“) a Správcem. Především se jedná o poskytování služeb vč. služeb servisní podpory, zajištění provozních činností, dodržení zákonných povinností Správce, daňové a účetní účely, oprávněný zájem Správce (např. uplatnění nároku Správce plynoucího ze smlouvy, zasílání informací o poskytovaných službách Správce nebo Partnera – přímý marketing apod.). S ohledem na uvedené účely zpracováváme pouze údaje, které uvádíte ve smlouvě se Správcem nebo Partnerem, případně údaje, které od Vás Správce získá v průběhu plnění smlouvy. Zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely splnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění z naší strany.

C) Zpracovatelé osobních údajů:

Osobní údaje mohou být, pro zajištění výše popsaných účelů a rozsahu vedle Správce a jeho zaměstnanců, zpracovávány poskytovateli informačních systémů a technické infrastruktury, obchodními partnery Správce (pojišťovny, banky, investiční, leasingové a úvěrové společnosti), smluvními zprostředkovateli Správce, smluvními lékaři, zpracovateli daňové a účetní agendy, externími likvidátory a advokáty.

D) Doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu a dále po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po dobu specifikovanou v souhlasu klienta (např. pokud k uzavření smlouvy pojistné smlouvy na základě předložené nabídky nedojde).

E) Práva Subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení jejich zpracování. Má právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a vysvětlení ohledně zpracování těchto údajů. Dále má právo vznést námitku na zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Má právo souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu správce gpdr@cifo.cz. Jako subjekt údajů má v případě pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

F) Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

Správce osobních údajů, společnost ČIFO – Český institut finanční odpovědnosti a.s, jakožto provozovatel webové stránky www.cifo.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webových stránek,  vytváření statistik návštěvnosti, chování návštěvníků na webových stránkách a fungování www stránek.

Sběr cookies za účelem uvedeným v odstavci výše se považuje za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zpracovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů.

 

V Ostravě dne 24.5.2018