ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

A je to tady. Doba zaslouženého odpočinku po náročném pracovním vytížení se blíží a mnozí z nás zamíří do rekreačních center v tuzemsku i zahraničí. Vysněná dovolená se však může rychle změnit v noční můru v případě, že nás postihne nějaká nenadálá událost a na takovou situaci nejsme připraveni.

Nejhorší pak mohou být následky při pobytu v zahraničí vzdáleném i tisíce kilometrů od svého bydliště. Proto bychom měli být na možná rizika připraveni a zabalit si do svých zavazadel na dovolenou i pomyslného Anděla v podobě kvalitního cestovního pojištění pro cesty a pobyt, jehož součástí jsou asistenční služby, které jistě oceníte v případě, když vás nenadálá událost překvapí. Komunikovat s operátory těchto služeb je možné po dobu 24 hodin denně, většinou se s nimi dohovoříte v českém jazyce. Asistenční služba koordinuje postup a vyhodnotí situaci a v souladu s pojistnými podmínkami určí, na co máte nárok.

Rozsah asistenčních služeb je vždy uveden v pojistných podmínkách a závisí na limitech pojistného plnění. Zpravidla na dokladu (kartičce) o potvrzení cestovního pojištění je zvýrazněno číslo pojistné smlouvy a telefonní číslo, na kterém je možné řešit nastalé problémy. Pokud číslo smlouvy není na kartičce obsaženo, je dobré si jej pamatovat nebo například uložit do svého mobilu.

Aby pro vás mělo sjednané cestovní pojištění očekávaný výsledek, je dobré vědět, jak postupovat v případě pojistné události. Rozhodně si přečtěte pojistné podmínky, které obsahují návod, jak postupovat. Společně s asistenční službou vám usnadní řešení události například v dalekém zahraničí a pomůžete tak urychlit likvidaci pojistné události. Je dobré mít na paměti, že většina pojišťoven má v pojistných podmínkách uvedeno, že když se pojištěný nebo oprávněná osoba nekontaktuje asistenční službu nebo se neřídí jejími pokyny v případech uvedených v pojistných podmínkách, může pojišťovna odmítnout pojistné plnění nebo ukončit asistenci.

A co se vlastně může stát a jaká nebezpečí na nás o dovolené číhají?

Budete potřebovat vyhledat lékařskou péči?

O dovolené nás mohou překvapit různé zdravotní potíže vyvolané banálním onemocněním typu například střevních potíží až po závažná onemocnění vyžadující provedení operačního lékařského zákroku s následnou dlouhodobou hospitalizaci. Takové nenadálé události vás mohou přijít hodně draho právě při cestách do zahraničí. Proto vycestovat bez cestovního pojištění, jehož součástí je krytí léčebných výloh, je skutečně hazard, který může mít za následek i rodinné existenční problémy.

V případě, že máte léčebné výlohy kryté pojistnou smlouvou, konzultujte vaší situaci se svojí asistenční službou, která vám zprostředkuje návštěvu smluvního lékaře nebo zdravotnického zařízení, které se nachází nejblíže od vašeho místa pobytu. K návštěvě zdravotnického zařízení si nezapomeňte vzít s sebou doklad o  pojištění.

Může se stát, že zdravotnické zařízení po vás bude požadovat lékařské ošetření uhradit na místě. Pokud na takovou úhradu nebudete mít dostatek finančních prostředků, požádejte asistenční službu o poskytnutí garance za úhradu těchto lékařských úkonů. V případě, že jste vaše ošetření zdravotnickému zařízení uhradili, uschovejte si všechny lékařské zprávy a vyúčtování, které po vás bude vaše smluvní pojišťovna vyžadovat.

Jestliže se vám stal úraz, který byl způsoben cizím zaviněním (třetí osobou), je důležité zjistit co nejvíce informací o této osobě. Zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, e-mail, její pojišťovnu a číslo pojistné smlouvy. Pokud vám způsobila úraz firma tak kromě výše uvedeného též její název, sídlo a identifikační sídlo. Důležité je nehodu nahlásit místní policii, vyžádat si její protokol, zajistit si písemné svědecké výpovědi s identifikací těchto osob a jejich podpisy.

Vznikla někomu jinému škoda, kterou jste způsobili?

Pojišťovny nabízejí jako součást balíčku cestovního pojištění také pojištění odpovědnosti za škodu. V případě, že máte sjednané toto pojištění a podle pojistných podmínek máte kryté dané riziko, pojišťovna uhradí vzniklou škodu osobě, které vznikla újma na zdraví, majetku nebo finanční škoda. Důležitá je opět konzultace s vaší asistenční službou ještě před tím, než uznáte vaši odpovědnost za škodu. V případě, že necítíte vinu, nahlaste událost policii. Zkontrolujte správnost a průběh události, uvedení svědeckých výpovědí, rozsah fotodokumentace a správnost situačního plánku. Hlavně nepodepisujte žádné záznamy a protokoly, kterým nerozumíte. Proto v těchto protokolech a záznamech vždy uveďte svoji verzi výpovědi v českém jazyce. Vždy je dobré si pořídit vlastní fotodokumentaci události.

Byla vám odcizena, ztracena nebo poškozena zavazadla?

S poškozením či ztrátou zavazadla se setkala jistě řada z vás. Proto doporučuji i toto riziko zahrnout do balíčku cestovního pojištění. V případě, že nastane událost spojená s vašimi zavazadly, opět doporučuji se obrátit nejdříve na asistenční službu, která posoudí vaše nároky z pojistné smlouvy nebo vám doporučí obrátit se na dopravce (např. leteckou společnost), který za vzniklou škodu odpovídá. Jestliže vám byla zavazadla odcizena v místě ubytování nebo z úschovy, pojišťovna po vás bude požadovat prokázání, že byly pachatelem překonány překážky (např. vylomené zámky, zničené dveře, rozbitá okna). V těchto případech doporučuji obrátit se na místní policii, aby věc šetřila a sepsala protokol, jehož kopii přiložte k oznámení o pojistné události. Rovněž je vhodné si pro další hladký průběh likvidace pořídit vlastní fotodokumentaci místa události včetně například poškozených zámků či dveří.

Jsou ještě další možnosti pojistného krytí v souvislosti s cestováním?

Pojišťovny kromě možnosti pojištění jednotlivých rizik nebo základních balíčků cestovního pojištění nabízejí ještě další pojištění související s naším cestováním, a to zejména:

– právní ochrany,
– pojištění storna cesty,
– nevyužité dovolené,
– přerušení cesty,
– veterinární léčby,
– opuštěné domácnosti ad.

 

Jak lze přispět k rychlejší likvidaci škody? 

Pro rychlejší likvidaci je nutné pojišťovně nahlásit událost na předepsaném tiskopise co nejdříve. Formulář obsahuje otázky, které je třeba z vaší strany pečlivě, pravdivě a co nejvíce podrobně zodpovědět. Důležité je zkontrolovat identifikaci příjemce pojistného plnění včetně čísla bankovního účtu a veškeré kontaktní údaje.

Do přílohy formuláře nezapomeňte přiložit dokumenty, které jsou ve formuláři požadovány pojišťovnou a veškerou další dokumentaci, která je důležitá pro posouzení pojistného plnění (např. veškeré lékařské zprávy, policejní protokoly a usnesení, rozhodnutí soudu, svědecké výpovědi, fotodokumentaci, účtenky apod.).

 

Desatero, podle kterého nemusí pojišťovna plnit?

V souladu s pojistnými podmínkami není vždy pojišťovna povinna poskytnout pojistné plnění. Odmítnutí pojistného plnění pojišťovnou může překvapit ty pojištěné, kteří se dostatečně neseznámili s pojistnými podmínkami při sjednávání pojištění. Proto uvedu deset nejčastějších událostí, kdy pojišťovna zamítne nebo zkrátí pojistné plnění. Jedná se o tyto nejčastější případy:

 

  1. události v souvislosti s válečnými konflikty, vzpourou, povstáním, stávkou  nebo jinými hromadnými občanskými nepokoji,
  2. úmyslné jednání pojištěného nebo jednání jiné osoby z jeho podnětu,
  3. výtržnictví, které pojištěný vyvolal,
  4. nastoupení cesty do míst, do kterých Ministerstvo zahraničí ČR nedoporučuje cestovat,
  5. porušení platných právních předpisů nebo nařízení v navštívené zemi (např. řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, činnost v zakázané nebo nedoporučené oblasti apod.),
  6. událost, která nastala pod vlivem alkoholu, narkotik nebo omamných látek,
  7. událost související s dřívějším úrazem nebo chronickým onemocněním,
  8. zdravotní zákroky v souvislosti s těhotenstvím jsou většinou v pojistných podmínkách speciálně stanoveny, zejména do jaké doby (většinou od 26. týdne těhotenství pojišťovna tato rizika nenese) se pojištění vztahuje na jednotlivé zdravotnické úkony související s těhotenstvím (např. operace, léčení, předčasný porod dítěte ad.),
  9. extrémní sporty (specifikovány v pojistných podmínkách, např. horolezectví, potápění do větších hloubek, parašutismus, lyžování mimo vyznačené trasy atd.), pokud nejsou speciálně připojištěny,
  10. události související s výkonem činnosti s vysokým rizikem.

 

Na co je ještě nutné myslet?

Důležité je si zkontrolovat územní platnost cestovního pojištění zejména v případě, že předpokládáte dovolenou trávit na více místech a hodláte navštívit více zemí.

Důležité je dbát na to, aby pojistná událost nenastala a v případě, že pojistné událost již nastala, učinit nutná opatření ke zmírnění jejích následků. V takovém případě je ve většině pojistných podmínek uvedeno ustanovení, které se vztahuje na zachraňovací náklady v důsledku pojistné události a většinou tvoří určitý podíl z pojistné částky.

V pojistných podmínkách rovněž nalezneme limity pojistného plnění například pro léčebné výlohy, převozu či repatriace zraněného nebo zemřelého, plnění pro jednotlivá lékařská ošetření (např. zubní ošetření), zásah horské služby apod.

Většina pojišťoven požaduje po pojištěném, aby před cestou do exotických zemí postoupil povinná očkování, jinak hrozí odmítnutí nebo krácení pojistného plnění.

 

Přeji vám pohodovou dovolenou bez nenadálých událostí a pokud nastanou, aby jste nalezli ve svém dovolenkové zavazadle Anděla na cestách v podobě cestovního pojištění, která nahradí nebo alespoň zmírní následky nenadálé události.

 

Ing. Ján Chlebo

ředitel úseku pojištění a likvidace

ČIFO, a.s